Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spolupráci, která byla uzavřena mezi Provozovatelem a Partnerem, jejímž předmětem je na straně jedné závazek Partnera vytvořit internetový prostor za účelem umístění Reklamních materiálů a na straně druhé závazek Provozovatele, poskytnout Partnerovi nezbytnou součinnost za účelem plnění jeho smluvních povinností a hradit Partnerovi smluvenou odměnu za předané Zákazníky (dále jen „Smlouva“). Partner se na základě Smlouvy zavazuje vykonávat činnost směřující k přesměrovávání Zákazníků na Provozovatele, popř. jinou obdobnou činnost, kterou dojde k doručování Zákazníků Provozovateli.
 2. V souvislosti s výše uvedenou činností bude Partner umisťovat do internetového prostoru Reklamní materiály, pomocí nichž dojde buď k přesměrování Zákazníka na Provozovatele nebo předání Leadu Provozovateli. Internetovým prostorem za účelem umístění Reklamních materiálů, se rozumí:
  • Webové stránky Partnera; 
  • rozesílání odkazů třetím osobám s přesměrováním na Webové stránky Partnera; 
  • formulář sbírající data k jejich přesměrování prostřednictvím API napojení; a/nebo 
  • umístění a inzerování odkazů na Reklamní materiály kdekoliv na internetu.

   Partner je oprávněn využít k inzerci Reklamních materiálů výhradně některou či některé z možností uvedených v tomto čl. 1.2. těchto Podmínek.

II. Definice a výklad

Následujícími pojmy:

 1. Affiliate programem“ se rozumí forma obchodní spolupráce mezi Provozovatelem a Partnerem, jejímž cílem je doporučení Zákazníka Provozovateli a skrz něj Poskytovateli služeb.
 2. API napojení“ se rozumí způsob, kterým jsou ze strany Partnera Provozovateli předávány Leady. Jedná se o automatizovanou formu elektronické komunikace mezi Partnerem a Provozovatelem, s vyloučením prvku lidské činnosti, jejímž předmětem je předávání identifikačních, kontaktních, popisných a jiných údajů o potenciálních Zákaznících.
 3. Formulářem“ se rozumí vzorové formuláře, vytvořené Provozovatelem a umístěné na Webových stránkách Partnera či webových stránkách Provozovatele, resp. třetích osob se souhlasem Provozovatele, na které byl Zákazník v souvislosti s jeho aktivitou přesměrován, a které slouží pro potvrzení zájmu Zákazníka o poskytnutí Služeb, jakož i za účelem poučení Zákazníka na úseku ochrany osobních údajů, dle příslušných právních předpisů.
 4. Leadem“ se rozumí soubor identifikačních a kontaktních údajů Zákazníků.
 5. Partnerem“ (nebo také Vy) se rozumí obchodní společnost nebo fyzická osoba starší 18 let, která s Provozovatelem uzavřela Smlouvu ve smyslu ustanovení čl. 3. těchto Podmínek, řádně se registrovala v Affiliate programu a byl jí ze strany Provozovatele zřízen příslušný Uživatelský účet.
 6. „Poskytovatelem služeb“ se rozumí obchodní společnosti nebo podnikající fyzické osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti poskytují Služby Zákazníkům.
 7.  „Provozovatelem“ se rozumí obchodní společnost 72 Ventures s.r.o., IČO: 141 39 936, se sídlem Slezská 844/96, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 361013, která je provozovatelem Affiliate programu.
 8. Reklamními materiály“ se rozumí aktivní prvky v podobě bannerů, ikon, produktových boxů, textových odkazů, formulářů a dalších formátů. 
 9. Službami“ se rozumí různé druhy služeb, poskytované Zákazníkům Poskytovateli služeb. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že poskytováním Služeb se dle těchto Podmínek rozumí i nabídka a prodej produktů a výrobků Poskytovateli služeb.
 10. Smluvními stranami“ se rozumí Partner a Provozovatel.
 11. Transakcí“ se rozumí úspěšné předání Zákazníka Poskytovateli služeb za podmínek určených dle individuálního modelu udělování provizí zveřejněného v Uživatelském účtu.
 12. Uživatelským účtem“ účet Partnera v rámci Affiliate programu na webových stránkách www.leadgenia.com.
 13. Webovými stránkami Partnera“ se rozumí internetové stránky, které Partner vlastní, nebo spravuje či provozuje na základě platného právního titulu, a které Partner řádně přiřadil ke svému uživatelskému účtu v rámci Affiliate programu, a na které bude Partner umisťovat Reklamní materiály.
 14. Webovými stránkami Poskytovatele služeb“ se rozumí internetové stránky vlastněné či spravované Poskytovatelem služeb, na které bude přesměrován Zákazník.
 15. Zákazníkem“ se rozumí fyzická osoba, která má zájem o poskytnutí Služeb ze strany Poskytovatele služeb, a která s tímto úmyslem vyvine aktivní činnost, čímž dojde k přesměrování na webové stránky Poskytovatele služeb nebo předání Leadu Provozovateli.

III. Uzavření Smlouvy, registrace v Affiliate programu

 1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde ze strany Provozovatele v návaznosti na vyplnění a odeslání zájmového formuláře Partnerem, umístěného na webových stránkách www.leadgenia.com, k vytvoření Uživatelského účtu, resp. elektronickou akceptací Partnerem odeslané žádosti a jeho identifikačních a kontaktních údajů ze strany Provozovatele, v uživatelském rozhraní. Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále těmito Podmínkami.
 2. Partnerem se může stát pouze právnická osoba anebo fyzická osoba, která v době podání žádosti o registraci v Affiliate programu dovršila věk 18 let a má příslušná veřejnoprávní oprávnění, zejména živnostenské oprávnění, k provozování činností v rámci Affiliate programu.
 3. Podmínkou pro uzavření Smlouvy je vyplnění veškerých povinných polí zájmového formuláře ze strany Partnera, jakož i projevení souhlasu s těmito Podmínkami v jejich platném znění, a současně potvrzení, že byl Partner poučen o zpracování jeho osobních údajů.
 4. Partner se zavazuje uvést o své osobě, resp. o právním subjektu, který zastupuje či jehož jménem na základě příslušného pověření jedná, výhradně pravdivé, úplné a nezkreslené údaje.
 5. Partner se dále zavazuje bezodkladně informovat Provozovatele o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na možnost Partnera plnit jemu uložené povinnosti na základě Smlouvy či těchto Podmínek, a to bezodkladně poté, co se o takových skutečnostech dozví. V tomto kontextu je závazkem Partnera zejména informovat Provozovatele o skutečnosti, že bylo proti Partnerovi zahájeno trestní řízení, občanskoprávní řízení, jehož předmětem je uplatnění nároku třetí strany na náhradu škody či jiné újmy z titulu porušení povinností na úseku nakládání a ochrany osobních údajů či uplatnění nároku třetí strany v souvislosti se spoluprací mezi Smluvními stranami na základě Smlouvy a těchto Podmínek, nebo proti Partnerovi bylo zahájeno exekuční řízení, v jehož důsledku by mohlo dojít k ohrožení schopnosti Partnera plnit závazky sjednané ve Smlouvě a těchto Podmínkách, popř. je-li Partner v úpadku nebo mu hrozí úpadek anebo na jeho majetek byl prohlášen konkurs nebo byl zamítnut insolvenční návrh podaný proti Partnerovi pro nedostatek majetku Partnera nebo Partner podal insolvenční návrh na povolení reorganizace nebo jiný způsob řešení úpadku Partnera jako dlužníka, které zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů, anebo pokud Partner vstoupil nebo se chystá vstoupit do likvidace.
 6. Partner se obdobně zavazuje Provozovatele v dostatečném předstihu informovat o všech skutečnostech, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke vzniku újmy na straně Provozovatele. Partner je obecně povinen jednat tak, aby předcházel škodám, a to jak na straně své, tak zejména na straně Provozovatele.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit důvody případného odmítnutí akceptace žádosti Partnera o účast v Affiliate programu, resp. jeho žádosti o uzavření Smlouvy. Provozovatel se zavazuje informovat Partnera o odmítnutí jeho žádosti, a to kupříkladu formou e-mailové zprávy, záznamem v uživatelském rozhraní či jiným vhodným způsobem. 

IV. Formy spolupráce

 1. V rámci spolupráce dle Smlouvy a těchto Podmínek se Partner zavazuje doručovat Zákazníky Poskytovateli služeb. Činnost Partnera dle těchto Podmínek spočívá v doručování Leadů dvěma základními způsoby, a to:
 2. Doručování prostřednictvím Formuláře
  V rámci této formy spolupráce Partner prostřednictvím inzerce Reklamních materiálů přesměruje Zákazníka na Formulář, přičemž po vyplnění údajů Zákazníka do Formuláře a jeho následném potvrzení, bude Lead automaticky poskytnut Provozovateli resp. Poskytovateli služeb.
 3. Přímé doručování Poskytovateli služeb
  V rámci této formy spolupráce dojde po kliknutí Zákazníka na Reklamní materiál k přímému přesměrování Zákazníka na Webové stránky Poskytovatele služeb, resp. k předání Poskytovateli služeb.
 4. Doručování prostřednictvím API napojení
  V rámci této formy spolupráce dojde po vygenerování Leadu na straně Partnera k automatickému předání Leadu Provozovateli. U této formy spolupráce Partner ukládá osobními údaje Zákazníka do svého systému a pokud není domluveno jinak, zavazuje se neposkytovat takto vygenerované Leady jinému obchodnímu partnerovi. Partner se zavazuje ve vztahu ke spolupráci formou API napojení spravovat osobní údaje Zákazníků v souladu s v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany a zpracování osobních údajů, zejména s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Specifikace formy spolupráce bude vždy uvedena v Uživatelském účtu u konkrétní nabídky spolupráce.

V. Práva a povinnosti Partnera

A) Obecná ustanovení

 1. Partner je povinen inzerovat Reklamní materiály výlučně způsobem uvedeným v ustanovení čl. 1.2. těchto Podmínek. 
 2. Partner je povinen inzerovat Reklamní materiály výhradně v původní a nepozměněné podobě, tedy ve stavu, v jakém mu byly Provozovatelem poskytnuty. Partner se obdobně zavazuje k inzerci Služeb používat pouze Reklamní materiály v originální a nepozměněné podobě, s výjimkou případů, kdy je ze strany Partnera nutné aktualizovat definici nabízené Služby prostřednictvím změny těchto Reklamních materiálů. Partner je povinen inzerovat pouze Reklamní materiály v aktuálně platném znění. Za tímto účelem se Partner zavazuje pravidelně aktualizovat verze již inzerovaných Reklamních materiálů v jeho internetovém prostoru. Reklamní materiály mohou být Partnerem používány pouze pro účely spolupráce mezi Smluvními stranami sjednané ve Smlouvě a těchto Podmínkách.
 3. Partnerovi se zakazuje postupovat při propagaci Služeb způsobem, který je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či obvyklými standardy v daném odvětví. Partner není zejména oprávněn rozesílat Zákazníkům obchodní sdělení ve formě e-mailů či sms zpráv, ke kterým nemá příslušný souhlas. Partner není současně oprávněn kontaktovat potenciální Zákazníky prostřednictvím diskusních skupin na internetu či jiným, obdobným způsobem. V případě porušení povinnosti Partnera dle ustanovení tohoto čl. 5. těchto podmínek odpovídá Partner za škodu, kterou Provozovateli či třetím stranám způsobí; nárok Provozovatele na úhradu smluvní pokuty dle ustanovení čl. 6. těchto Podmínek zůstává uhrazením způsobené škody nedotčen.
 4. Pokud není v rámci spolupráce mezi Smluvními stranami individuálně sjednáno jinak, Partner se zavazuje, že v rámci své činnosti nebude využívat níže uvedených zakázaných metod, přičemž využití těchto metod je považováno za hrubé porušení Smlouvy a Podmínek:
  • předávání nepravdivých, smyšlených, fiktivních, upravených, neplatných či neaktuálních informací a údajů Zákazníků; 
  • nerelevantní kliknutí prostřednictvím robotů a softwarů;
  • předávání údajů Zákazníků, kteří projevili zájem o jiný produkt či službu než o Službu;
  • šíření škodlivých počítačových virů;
  • generování návštěvnosti prostřednictvím neautorizovaných souborů cookies;
  • generování návštěvnosti prostřednictvím podvodných reklam jako jsou neoprávněné reklamy, které jsou vkládány na webové stránky s úmyslem přimět Zákazníky, aby na ně klikli; 
  • cílení reklamy na obchodní jména a jiné ochranné známky Poskytovatelů služeb; a
  • či jiných metod zakázaných v podmínkách konkrétního Poskytovatele služeb v Affiliate programu Provozovatele.
 5. V případě doručování Leadů prostřednictvím Formuláře Partner bere na vědomí a zavazuje se přijmout veškerá vhodná opatření k tomu, aby k vyplnění Formuláře došlo ze svobodné vůle Zákazníka, tj. právního subjektu, který vědomě žádá o poskytnutí Služeb nabízených Poskytovatelem služeb či zprostředkovávaných Provozovatelem. Partner současně není oprávněn jakkoli pozměňovat vzhled či obsah Formuláře, a to zejména, nikoliv však výlučně příslušná zaškrtávací pole, která jsou nedílnou součástí Formuláře, sloužící k poučení Zákazníka o jeho právech a povinnostech v oblasti ochrany a nakládání s jeho osobními údaji.
 6. Partner bere na vědomí, že za hrubé porušení Smlouvy budou ze strany Provozovatele považovány jakékoli praktiky a jednání Partnera, které nemají oporu v právních předpisech, Smlouvě či těchto Podmínkách, zejména pak jednání Partnera, jehož záměrem by bylo padělání či ovlivnění statistik Affiliate programu a/nebo údajů o platební historii, či jiná snaha o ovlivnění nebo narušení fungování systému Provozovatele, jakož i obdobně případné pokusy o destabilizaci systému Provozovatele, a to například pokusem o jeho přetížení.

B) Webové stránky

 1. Partner je povinen umístit HTML kódy, resp. Reklamní materiály výhradně na Webové stránky Partnera. Partner se v tomto kontextu zavazuje, že každá z Webových stránek Partnera bude trvale a veřejně přístupná v rámci internetu a že bude mít charakter dokončené webové stránky tak, aby její vzhled a funkcionalita nevzbuzovala jakékoliv pochybnosti o kvalitě nabízených Služeb. 
 2. Partner se zavazuje neumísťovat Reklamní materiály na webové stránky, jejichž obsah je v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy, a to zejména na webové stránky, které mají pornografický charakter, které jsou převážně určeny pro zobrazování reklamy, které zobrazují násilný či jakýmkoliv jiným způsobem nelegální obsah či které se svojí povahou neslučují nebo mají potenciál poškodit dobré jméno Provozovatele, či Poskytovatele služeb.
 3. Partner se zavazuje umísťovat Reklamní materiály výhradně na Webové stránky Partnera, které jsou v jeho vlastnictví, resp. které oprávněně spravuje a/či užívá, a to na základě platného právního titulu. Partner je povinen kdykoliv v návaznosti na žádost Provozovatele jemu doložit platný právní titul k užívání Webových stránek Partnera, zejména pak jeho oprávnění umisťovat na tyto stránky Reklamní materiály. V případě porušení povinnosti Partnera dle ustanovení tohoto čl. 5.9. těchto Podmínek odpovídá Partner za škodu, kterou Provozovateli či třetím stranám způsobí; nárok Provozovatele na úhradu smluvní pokuty dle ustanovení čl. 11. těchto Podmínek zůstává uhrazením způsobené škody nedotčen.
 4. Partner odpovídá za obsah Webových stránek Partnera, jakož i za odkazy, které jsou na těchto stránkách umístěny.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo, aby Reklamní materiál či jeho část, jakož i jiný obsah, který je na Webových stránkách Partnera umístěn, byl na základě požadavku Provozovatele odstraněn anebo pozměněn. Partner je povinen takovému požadavku Provozovatele vyhovět bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě tří (3) dnů ode dne obdržení takového požadavku.
 6. Partner tímto bere na vědomí, že veškeré Reklamní materiály či jejich části, a to včetně jejich návrhu či konceptu, jsou autorským dílem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů s tím, že současně podléhají ochraně dle příslušných ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Partner se zavazuje nakládat s Reklamními materiály výhradně způsobem, ujednaným ve Smlouvě, resp. způsobem, stanoveným těmito Podmínkami; porušení této povinnosti ze strany Partnera bude považováno za hrubé porušení Smlouvy.
 7. Partner není oprávněn slíbit či poskytnout třetí straně odměnu za prohlížení či přístup k Reklamním materiálům, umístěným na či mimo Webové stránky Partnera. Partner bere na vědomí, že jakékoli (proti)plnění než to, které je předmětem ujednání mezi ním a Provozovatelem na základě Smlouvy a těchto Podmínek, které by v souvislosti s nakládáním s Reklamními materiály obdržel, má charakter bezdůvodného obohacení, které musí být vydáno Provozovateli. Porušení povinnosti Partnera dle ustanovení tohoto čl. 5.13. Podmínek bude považováno za hrubé porušení Smlouvy s tím, že Partner je povinen nahradit Provozovateli případnou škodu, která by mu v příčinné souvislosti s porušením této povinnosti Partnera vznikla; nárok Provozovatele na úhradu smluvní pokuty dle ustanovení čl. 11. těchto Podmínek zůstává úhradou vzniklé škody nedotčen.

C) API napojení

 1. Partner je oprávněn předávat Provozovateli Leady formou API napojení.
 2. Partner se zavazuje, že Lead, automaticky předávaný Provozovateli prostřednictvím API napojení, bude obsahovat tyto náležitosti:
  • Jméno a příjmení Zákazníka;
  • Telefonní číslo a emailovou adresu Zákazníka;
  • Předmět zájmu Zákazníka;
  • URL Webových stránek Partnera, resp. webových stránek, na kterých Zákazníka vyplnil Formulář, v případě, že se jedná o Leady, které byly získány prostřednictvím vyplnění Formuláře ze strany Zákazníka;
  • IP adresa ze které přišel Zákazník; a
  • další pole v závislosti na zvoleném produktu.
 3. Partner je při přijetí Leadu povinen po kladné odezvě serveru Provozovatele přesměrovat Zákazníka na webové stránky Provozovatele.
 4. Partner je oprávněn předávat Provozovateli Leady formou API napojení pouze v případě, kdy k takovému jednání disponuje příslušným souhlasem ze strany Zákazníka, uděleného způsobem a v rozsahu požadovaném aktuálně platnými právními předpisy.
 5. V případě předávání Leadů formou API napojení Partnerem Provozovateli dochází ke zpracování osobních údajů Zákazníků Partnerem. Partner se v této souvislosti zavazuje spravovat osobní údaje Zákazníků v souladu v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany a zpracování osobních údajů, zejména s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

D) Jiný způsob inzerence

 1. Partner je v rozsahu stanoveném těmito Podmínkami oprávněn inzerovat Reklamní materiály volně na internetu formou placené inzerce (dále jen jako „Inzertní plocha“), pokud to neodporuje podmínkám konkrétního Poskytovatele služeb v rámci Affiliate programu Provozovatele.
 2. Inzertní plocha musí splňovat obdobné náležitosti jako Webové stránky Partnera, tedy zejména musí se jednat o Inzertní plochu, která je trvale přístupná na internetu, vzhled webových stránek, na kterých se Inzertní plocha nachází nevzbuzuje pochybnosti o kvalitě nabízených Služeb a obsah, resp. motiv webové stránky, na které je Inzertní plocha umístěna, není v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.

VI. Vznik nároku na provizi Partnera

 1. Nárok na provizi Partnerovi vzniká, jakmile:
  • proběhne Transakce, která může být blíže upřesněna v rozhraní Uživatelského účtu;
  • proběhne kontrola relevantnosti vyplněných informací, především z pohledu duplicity a validity;
  • dojde ke schválení Transakce příslušným Poskytovatelem služeb.
 2. Konkrétní výše a typ provize jsou vždy uvedené v Uživatelském účtu u příslušného Poskytovatele služeb. Provize je vyplácena výhradně v českých korunách.
 3. Pokud Zákazník Službu (či zboží, které je v rámci definic v těchto Podmínkách považováno za Službu) vrátí, či za ně nezaplatí anebo zruší, zaniká i nárok Partnera na příslušnou část provize.
 4. Aktuální výše provize k vyplacení Partnerovi je uvedena v Uživatelském účtu v sekci Offers  a je pro Partnera závazná.
 5. Vyúčtování provizí se provádí jednou za každý kalendářní měsíc, není-li s Partnerem dohodnuto jinak, přičemž minimální částka pro vyplacení provize je 1 000,- Kč bez DPH. Pokud Partner na svém Uživatelském účtu nedosáhne této částky, dochází k převodu zůstatku do následujícího období.
 6. Celková částka provize k vyplacení je zobrazena Partnerovi v Uživatelském účtu. Za účelem výplaty provize je Partner povinen:
  • zaslat požadavek na výplatu provize;
  • vyčkat na schválení takového požadavku ze strany Provozovatele; 
  • zaslat Provozovateli fakturu vystavenou na částku odpovídající výši schválené provize.
 7. Provize bude Provozovatelem uhrazena na základě faktury zaslané elektronicky na email Provozovatele invoice@leadgenia.com / nahrané do příslušné sekce v Uživatelském účtu. Vystavená faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu a obsahovat uživatelské jméno Partnera a období, za které vznikl nárok na provizi. Výše provize je uvedena včetně všech poplatků daní a DPH. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne jejího doručení Provozovateli. Provize bude Partnerovi vyplacena vždy bankovním převodem na účet Partnera uvedený ve faktuře doručené Provozovateli. Všechny faktury musí být doručeny Provozovateli do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který vznikl nárok na provizi, faktury doručené později mohou být uhrazeny až v dalším měsíci.
 8. Provize v sobě zahrnuje veškeré vynaložené náklady Partnera spojené s jeho činností dle Smlouvy a těchto Podmínek.
 9. Nárok na vyplacení provize se promlčuje v zákonné tříleté lhůtě od chvíle, kdy mohl být poprvé uplatněn.
 10. Partner bere na vědomí, že Provozovatel je plátce DPH. 
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo nevyplatit provizi (zaniká právo na dosud nevyplacenou provizi), případně žádat její vrácení nazpět (pokud již byla uhrazena), pokud nárok na provizi vznikne neoprávněně v důsledku porušení Smlouvy anebo těchto Podmínek Partnerem, zejména bude-li Partner vyplňovat sám anebo prostřednictvím jiných osob Reklamní materiály fiktivními údaji nebo údaji osob, které nemají ve skutečnosti o Služby Poskytovatele služeb zájem nebo osob, které nebudou schopny splnit své závazky nebo bez vědomí příslušné osoby (tímto ustanovením není dotčeno právo Provozovatele na náhradu vzniklé škody v plné výši).
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit vyplácení provize Partnerovi, pokud pojme Provozovatel podezření o protiprávním jednání Partnera a následně bude proti Partnerovi zahájeno trestní nebo správní řízení a to až do pravomocného skončení celého řízení.
 13. Provize bude vypočítána výhradně na základě záznamů Provozovatele s tím, že údaje ve statistikách mohou být zpětně opraveny, např. v důsledku opravy početní či jiné chyby apod. Žádné jiné způsoby měření či statistiky nebudou uznávány a nebudou mít žádný účinek v rámci Smlouvy a těchto Podmínek.
 14. Pokud Partner nesouhlasí s výší provize, musí o tom Provozovatele vyrozumět na email Provozovatele info@leadgenia.com, a to do pěti (5) dnů ode dne, kdy mu byla výše provize za dané období oznámena prostřednictvím zveřejnění informace v Uživatelském účtu. Pokud tak Partner neučiní, není oprávněn požadovat za dané období provizi v jiné výši.

VII. Povinnost mlčenlivosti

 1. Pokud ve Smlouvě ani v těchto Podmínkách není stanoveno jinak, je Partner povinen nesdělit ani nezpřístupnit žádné osobě, jakékoli informace, dokumenty či jakékoli materiály v jakékoli formě obsahující jakékoli údaje týkající se 
  • Provozovatele, Poskytovatelů služeb či Zákazníků, jakož i Leady, a to zejména informace týkající se výše provize podle Smlouvy a těchto Podmínek, obchodního tajemství, informací o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how, obchodních partnerech Provozovatele a Poskytovatelů služeb, osobních údajích, finanční situace a účetních výsledků, plánů a záměrů či strategických rozhodnutí a statistik ohledně poskytovaných Služeb anebo informací, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména obchodní tajemství, utajované skutečnosti, bankovní tajemství, služební tajemství); 
  • Smlouvy a těchto Podmínek, a to včetně informací o její existenci, obsahu či jednáních vedoucích k jejímu uzavření;
  • veškerých informací, které se Partner dozvěděl v souvislosti se smluvním vztahem založeným Smlouvou a těmito Podmínkami; a
  • takových informací, které jsou jako důvěrné výslovně označeny Provozovatelem anebo Poskytovateli služeb.
  • (dále souhrnně jen „Důvěrné informace“)
 2. Důvěrnými informacemi nejsou informace, které
  • jsou v době uzavření Smlouvy veřejně dostupné; 
  • se stanou veřejně dostupnými po uzavření Smlouvy jinak než zveřejněním nebo použitím v rozporu se Smlouvou; nebo 
  • jsou poskytnuty Partnerovi třetí osobou, která má na takové informace právo a je oprávněna je zpřístupnit nebo použít.
 3. Partner prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy neposkytl Důvěrné informace žádné třetí osobě.
 4. Partner bere na vědomí, že veškeré Důvěrné informace jsou a vždy zůstanou vlastnictvím Provozovatele, Poskytovatelů služeb, Zákazníků a Partner v průběhu trvání smluvního vztahu bude využívat Důvěrné informace pouze pro účely plnění Smlouvy a nikoli pro žádné jiné účely.
 5. Partner se zavazuje Důvěrné informace žádným způsobem nesdělit, či nezpřístupnit třetím osobám, či Důvěrné informace nepoužít či nevyužít pro sebe, kromě případů, kdy
  • k tomu obdrží předchozí písemný souhlas Provozovatele, Poskytovatele služeb a nebo třetí osoby, která poskytne Důvěrné informace v souladu se Smlouvou a těmito Podmínkami Partnerovi;
  • to nezbytně vyžadují kogentní ustanovení příslušných právních předpisů, popř. o sdělení či zpřístupnění Důvěrných informací pravomocně rozhodne soud či jiný orgán veřejné moci; nebo
  • to je výslovně povoleno Smlouvou anebo těmito Podmínkami, a to v povoleném rozsahu. Závazky podle tohoto čl. 7. Podmínek společně tvoří závazek mlčenlivosti (dále též jen „Závazek mlčenlivosti„).
 6. Partner se zavazuje zavázat veškeré osoby, které měly nebo budou mít k Důvěrným informacím s ohledem na plnění pracovních úkolů pro Partnera přístup Závazkem mlčenlivosti ve stejném rozsahu a obsahu, jak je stanoveno v těchto Podmínkách pro Partnera. Před předáním Důvěrných informací třetí osobě je Partner o této skutečnosti povinen informovat Provozovatele.
 7. V případě, že Partner poruší jakoukoli povinnost dle tohoto čl. 7. Podmínek nebo se jakákoliv prohlášení či ujištění Partnera obsažená v těchto Podmínkách ukážou nebo se stanou nepravdivými, nepřesnými, neúplnými, matoucími, klamavými nebo zavádějícími, je Provozovatel oprávněn požadovat pro Partnerovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti či prohlášení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Provozovatele na náhradu vzniklé škody v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů poté, co bude písemná výzva Provozovatele v tomto směru osobně předána Partnerovi nebo doručena Partnerovi prostřednictvím Uživatelského účtu.
 8. Pokud Partner poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto čl. 7. Podmínek má se za to, že Partner porušil povinnost podstatným způsobem, pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak, a Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy. Povinnosti a závazky (včetně smluvních pokut) Partnera vyplývající z tohoto čl. 7. Podmínek zůstávají v platnosti i po skončení trvání Smlouvy, jakož i poté, co dojde k ukončení této Smlouvy jakýmkoliv jiným způsobem.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Smluvní strany berou na vědomí, že Provozovatel je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako „GDPR„) v postavení správce osobních údajů vůči Partnerovi, který má postavení subjektu údajů.
 2. Provozovatel zpracovává osobní údaje Partnera, tedy jmenovitě jeho uživatelské jméno, jméno a příjmení, heslo, telefonní číslo, e-mailová adresa a další kontaktní údaje, korespondenční adresu, bankovní spojení (číslo bankovního účtu). Osobními údaji se dále rozumí údaje o Zákaznících, které budou zpracovávány v rámci spolupráce Smluvních stran (dále společně jen „Osobní údaje„).
 3. Zákonnost zpracování Osobních údajů Provozovatelem je dána s odkazem na ustanovení čl. 6, odst. 1, písm. b) a c) GDPR, neboť předmětné zpracování je nezbytné pro plnění této Smlouvy, jejíž jsou Provozovatel a Partner Smluvní stranou, jakož i pro plnění právních povinností, které se na Provozovatele vztahují.
 4. Účelem zpracování Osobních údajů je plnění povinností na základě Smlouvy, zejména pak za účelem výpočtu odměny pro Partnera, řádného vedení účetnictví, prevence podvodů či obchodní komunikace s Partnerem za účelem plnění Smlouvy.
 5. Smluvní strany berou na vědomí, že Osobní údaje mohou být Provozovatelem poskytnuty třetím stranám, a to zejména subjektům vykonávajícím pro Provozovatele podpůrné činnosti jako provoz IT systémů, provoz záložních serverů a datových záloh nebo právní, ekonomické, účetní, auditní či daňové poradenství.
 6. Provozovatel prohlašuje, že přijal potřebná organizační a technické zabezpečení pro zpracování Osobních údajů tak, aby předešel jejich náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměnění či jejich zneužití třetími osobami.
 7. V rámci činnosti Smluvních stran vykonávaných dle Smlouvy a těchto Podmínek může docházet k předávání Osobních údajů Zákazníků mezi Smluvními stranami. Partner se zavazuje, že v případě, že mu budou takovéto Osobní údaje poskytnuty Provozovatelem, bude tyto údaje zpracovávat jako zpracovatel v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany a zpracování osobních údajů, zejména s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 8. Podrobnosti týkající se zpracování Osobních údajů jsou k nalezení na webových stránkách www.leadgenia.com.

IX. Doba trvání Smlouvy a její ukončení

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. K zániku Smlouvy, resp. k jejímu zrušení, může dojít jedním z níže uvedených právních důvodů.
 3. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit Smlouvu vzájemnou dohodou.
 4. Každá ze Smluvních stran je oprávněna ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy je písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
 5. Provozovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, kdy obsah Webové stránky Partnera je v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy či těmito Podmínkami, dozví-li se Provozovatel o tom, že Partner vyvíjí jakoukoli činnost směřující k neoprávněnému navyšování provize anebo v případě, že Partner porušil povinnosti sjednané ve Smlouvě anebo uvedené v těchto Podmínkách.
 6. Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.
 7. Partner se zavazuje odstranit ze svých Webových stránek Partnera veškeré Reklamní materiály, a to nejpozději do dvou (2) dnů od okamžiku, kdy dojde k ukončení Smlouvy, a to jakýmkoliv způsobem. Pokud Partner poruší povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce je Provozovatel oprávněn požadovat po Partnerovi smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý týden prodlení se splněním této povinnosti, a to až do úplného splnění výše uvedené povinnosti, čímž není dotčeno právo Provozovatele požadovat po Partnerovi náhradu škody v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů poté, co bude výzva Provozovatele k odstranění Reklamních materiálů z Webových stránek Partnera doručena Partnerovi. 

X. Odpovědnost

 1. Partner je za účelem plnění Smlouvy oprávněn činit pouze taková jednání, která jsou v souladu s právními předpisy Evropské unie a České republiky, těmito Podmínkami, jakož i dalšími ujednáními mezi Partnerem a Provozovatelem.
 2. Partner je odpovědný za porušení povinností dle těchto Podmínek.
 3. Nad rámec výše uvedeného Partner a Provozovatel shodně potvrzují, že se domluvili na přenesení odpovědnosti z Provozovatele na Partnera, co se týče případných nároků třetích stran, majících právní důvod v jednání Partnera v rozporu s právními předpisy a těmito Podmínkami. Partner obdobně přejímá odpovědnost za případné nároky třetích stran, mající důvod či jinak souvisejících s jakýmikoli daty, informacemi či údaji, které Partner Provozovateli v poskytl.
 4. Partner se tímto zavazuje nahradit třetím stranám potenciálně vzniklou újmu v neomezené výši, a to včetně jejího příslušenství a sankcí, které s takovou újmou souvisejí, jakož i vypořádat s třetí stranou případný soudní spor, a to i v případech, kdy by na základě obligačního vztahu platného mezi Provozovatelem a třetí stranou byl k takovému plnění povinen Provozovatel. Partner tímto bere na vědomí a souhlasí, že v takových případech bez dalšího dochází k záměně na straně povinného subjektu, když Partner automaticky přebírá právní postavení Provozovatele coby strany povinné. Uvedené přenesení odpovědnosti z Provozovatele na Partnera se sjednává jako objektivní, tedy bez ohledu na druh a rozsah zavinění na straně Partnera; Partner a Provozovatel pro futuro veškeré liberační důvody z této povinnosti na straně Partnera vylučují.
 5. V případě porušení povinností Partnera ve smyslu ustanovení čl. 10. těchto Podmínek je Provozovatel oprávněn zadržet částku odpovídající jeho nároku na výplatu provize ve smyslu ustanovení čl. 6. těchto Podmínek. Provozovatel je obdobně oprávněn k jednostrannému zápočtu nároku Partnera na úhradu provize oproti újmě, která Provozovateli vznikne v souvislosti s porušením povinností Partnera dle Smlouvy. Partner není oprávněn jednostranně započítat nároky vůči Provozovateli na jakékoliv pohledávky Provozovatele za Partnerem.
 6. Provozovatel neodpovídá za výpadky, selhání nebo chyby systému, na němž provozuje Uživatelský účet.

XI. Sankční ustanovení

 1. Mezi Provozovatelem a Partnerem bylo ujednáno, že v případě, kdy ze strany Partnera dojde k porušení níže uvedených ustanovení, zavazuje se Partner uhradit Provozovateli smluvní pokutu v ujednané výši. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Provozovatele požadovat po Partnerovi náhradu škody, která mu v důsledku porušení smluvní povinnosti ze strany Partnera vznikla, a to i v případě, kdy výše takové škody je nižší než částka, která odpovídá smluvní pokutě.
 2. Smluvní pokuta, resp. veškeré smluvní pokuty ujednané v těchto Podmínkách, jsou splatné do deseti (10) dnů poté, co bude výzva k úhradě smluvní pokuty Partnerovi doručena.
 3. V případě porušení povinnosti Partnera stanovené ustanovením čl. 1.2. těchto Podmínek, se Partner zavazuje uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.
 4. V případě porušení povinnosti Partnera stanovené ustanovením čl. 3.5. a 3.6. těchto Podmínek, se Partner zavazuje uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.
 5. V případě porušení povinnosti Partnera stanovené ustanovením čl. 5. těchto Podmínek, se Partner zavazuje uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva a tyto Podmínky a právní vztahy z nich vyplývající se řídí výlučně českým právem a právním řádem České republiky.
 2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní (zejména spory vyplývajících ze Smlouvy nebo spory týkajících se jejího porušování, zrušení či neplatnosti) budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Podmínky. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly Podmínky změněny a zveřejnit jejich nové aktuální znění v rámci Uživatelského účtu, na webových stránkách www.leadgenia.com, či jiným vhodným způsobem. Změny vstoupí v platnost nejdříve třetí (3.) den od jejich zveřejnění na webových stránkách Provozovatele.
 4. V případě, že některé ustanovení Smlouvy nebo těchto Podmínek je nebo se stane neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení platná, účinná a vymahatelná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dotčené ustanovení takovým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem, smyslem a ekonomickým dopadem co nejvíce odpovídat původnímu ustanovení a úmyslu obou Smluvních stran v den uzavření Smlouvy.
 5. Partner na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky Smlouvy jsou výsledkem jednání Smluvních stran a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek Smlouvy.
 7. Při vzniku povinnosti nahradit újmu, postihuje škůdce i povinnost nahradit nemajetkovou újmu.
 8. Partner není oprávněn postoupit práva vzniklá na základě Smlouvy a těchto Podmínek bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. 
 9. Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 5. 6. 2024.