Informace o zpracování osobních údajů

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023

V tomto dokumentu naleznete v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nejdůležitější informace o zpracování Vašich osobních údajích, které provádí společnosti:

72 Ventures s.r.o.
se sídlem Slezská 844/96, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha
IČ: 14139936
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 361013

a

Nonstop Master s.r.o.
se sídlem Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha
IČ: 08364796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 317682,

(72 Ventures s.r.o. a Nonstop Master s.r.o. společně dále jen „Správce“).

Správce je obchodní společností zabývající se internetovým marketingem v oblasti nabízení finančních produktů a jiných služeb, telekomunikačních služeb, slevových akcí a pracovních nabídek. Správce nenabízí a neposkytuje žádné vlastní finanční produkty a služby, např. půjčky či jiné finanční produkty a ostatní služby.

V jakém rozsahu jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Zásadně shromažďujeme a používáme osobní údaje našich zákazníků pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování služeb Správce údajů a pro zajištění funkčních webových stránek.

Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

Účel zpracováníKategorie Osobních údajůDélka zpracování
Opakované vyřizování žádostí o poskytnutí finančních a ostatních služeb Správce


Ověření bonity zákazníka nahlížením do příslušných registrů


Statistické zpracování a kontrolní ověřování pravdivosti zadaných údajů pro účely Správce
jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, IP adresa, parametry URL během podání aplikace, URL ze které uživatel přišel, URL na které byl vyplněn formulář, user agent, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, rodné číslo, datum narození, číslo občanského průkazu, bankovní spojení, pohlaví, rodinný status, nejvyšší dosažené vzdělání, počet vyživovaných dětí, vlastnictví nemovitosti, zdroj příjmů, čistý měsíční příjem, odpracované měsíce, obor, povolání, název společnosti zaměstnavatele, adresa zaměstnavatele, kontaktní údaje zaměstnavatele, délka trvání pracovního poměru, forma bydlení, délka pobytu na uvedené adrese, přibližné měsíční výdaje, exekuce, insolvence, dluhy.Po dobu trvání zájmu o opakované poskytování krátkodobých peněžitých (zá)půjček nižších částek a dalších služeb nabízených Správcem
Zasílání obchodních sdělení Správce včetně obchodních sdělení třetích stranJméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní čísloPo dobu trvání souhlasu

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Aktualizovaný seznam příjemců Vašich osobních údajů, tedy subjektů, kterým jsou Vaše údaje, či jejich část předávány, naleznete na stránce Příjemci (dále jednotlivě také „Poskytovatel“).

Údaje, které se rozhodnete odeslat prostřednictvím kontaktního formuláře na našem portálu, mohou být automaticky odeslány výše uvedeným Poskytovatelům. Účelem předání a následného zpracování osobních údajů je vyřízení žádosti o poskytnutí finančních a jiných služeb, tedy aby zájemce byl kontaktován Poskytovatelem, a to s cílem vytvoření a předání dalších informací o tomto produktu (zejména o podmínkách poskytnutí finančního produktu, informací o poskytovateli finančního produktu apod.), vč. případné nabídky na sjednání smlouvy o poskytnutí takového finančního produktu (zejména smlouvy o spotřebitelském úvěru).

Příslušný Poskytovatel může Vámi vyplněné údaje použít k předběžnému posouzení, zda splňujete podmínky pro uzavření smlouvy o poskytnutí finančního produktu, o nějž jste projevil/a zájem. Za tímto účelem může Vámi vyplněné údaje použít:

 • k porovnání s kritérii stanovenými Poskytovatelem pro poskytnutí příslušného finančního produktu (může se jednat např. o porovnání Vašich měsíčních příjmů a potřebných měsíčních příjmů ke splácení úvěru, zjištění, zda splňujete požadavek bezdlužnosti apod.),
 • k nahlédnutí do interního registru Poskytovatele,
 • k nahlédnutí do registru SOLUS, Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) a do Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“).
 • k nahlédnutí do insolvenčního rejstříku (ISIR)

Na základě předběžného posouzení Poskytovatel rozhodne o tom, zda Vás bude kontaktovat s dalšími informacemi ohledně finančního produktu, který poptáváte, a následně s případnou nabídkou na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního produktu.

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám do zemí mimo EU.

Na základě jakého právního titulu zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány:

 • za účelem plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů smluvní stranou
 • plnění zákonných povinností, které se na správce vztahují (povinnosti dle příslušných ustanovení GDPR, součinnost s dozorovým orgánem);
 • na základě oprávněného zájmu Správce
 • na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Může Správce zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu?

Ano, avšak pouze za účelem:

 • plnění právních povinností, které pro Správce vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • oprávněných zájmů Správce, za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy nejsou v rozporu s Vašimi oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami.

Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze podobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování.

S ohledem na skutečnost, kdy je účelem zpracování Vašich údajů opakované vyřizování žádostí o poskytnutí finančních a ostatních služeb Správce ve spojení s Vámi projeveným souhlasem o zasílání obchodních sdělení, jejichž předmětem je – mimo jiné – nabídka na poskytnutí zmíněných služeb, dochází k odstranění Vašich údajů ze zpracování nejpozději ve lhůtě 20 dnů poté, co Správce obdrží Vaši žádost, jejímž obsahem bude žádost o ukončení zpracování Vašich údajů, resp. odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním.

Osobní údaje, které podléhají archivační povinnosti, jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů jsou likvidovány v návaznosti na písemný požadavek subjektu údajů, a to nejpozději ve lhůtě 20 dnů od obdržení takového požadavku.

Obecně jsou Vaše osobní údaje odstraněny nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce poté, kdy pomine účel, resp. právní důvod jejich zpracování.

Jak a kdy můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů?

Odvolat Vámi dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv prostřednictvím formuláře na webových stránce pro Odhlášení nebo e-mailové adresy souhlas@leadgenia.com.

Odvolání souhlasu je účinné doručením takovéhoto sdělení Správci údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které případně zpracováváme na základě jiného právního titulu.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Správce přijal příslušné organizační a technické zabezpečení osobních údajů, odpovídající technologické vyspělosti dostupných prostředků, které poskytují maximální míru ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů, a to jak při jejich shromažďování, tak i předávání příjemcům osobních údajů.

K Vašim osobním údajům je omezen přístup. Tento mají pouze odpovědné osoby, které mají povinnost se při zpracování osobních údajů řídit interními pokyny o nakládání s osobními údaji. Osobní údaje jsou uloženy v elektronické podobě prostřednictvím heslem opatřených zálohovaných dat.

Veškeré osoby, které na naší straně přijdou do styku s osobními údaji, mají uloženu povinnost zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu se Správcem.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?

Vaším právem je požadovat přístup k osobním údajů, které o Vás Správce zpracovává. Toto právo zahrnuje následující informace:

 • potvrzení, zda Správce zpracovává Vaše osobní údaje,
  • přístup k těmto osobním údajům,
  • o účelech zpracování,
  • o kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
  • o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny,
  • o plánované době uložení, či kritériích k jejímu stanovení,
  • o existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, nebo omezení jejich zpracování, či právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
  • o právu podat stížnost k dozorovému úřadu,
  • o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů – od Vás,
  • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování,
  • o vhodných zárukách při předávání osobních údajů mimo EU,
  • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, i kopii osobních údajů.

Vaším právem je osobní údaje opravit či doplnit vždy, kdy dojde k jejich změně a informovat Správce o takové změně.

Vaším právem je požadovat výmaz Vašich osobních údajů ve smyslu ust. čl. 17 GDPR, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolali souhlas s jejich zpracováním, nebo byly-li zpracovány protiprávně. V takovém případě musí být osobní údaje vymazány za účelem splnění právních povinností. Tato možnost však neplatí v případě, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, a v některých dalších případech stanovených GDPR.

Vaším právem je ve smyslu ust. čl. 18 GDPR požadovat, aby Správce omezil zpracování v případě, kdy:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování dle ust. čl. 21 GDPR s tím, že zpracování údajů bude omezeno po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Vaším právem je ve smyslu ust. čl. 20 Nařízení právo získat Vaše osobní údaje, které jste Správci poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, kdy:

 • zpracování je založeno na souhlasu dle ust. čl. 6, odst. 1, písm. a) nebo čl. 9, odst. 2, písm. a) nebo na smlouvě dle ust. čl. 6, odst. 1, písm. b); a
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Vaším právem je ve smyslu ust. čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to proti:

 • zpracování na základě právního titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • zpracování pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu; a
 • zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Vaším právem je ve smyslu ust. čl. 20 Nařízení právo získat Vaše osobní údaje, které jste Správci poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, kdy:

 • zpracování je založeno na souhlasu dle ust. čl. 6, odst. 1, písm. a) nebo čl. 9, odst. 2, písm. a) GDPR nebo na smlouvě dle ust. čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR; a
 • zpracování se provádí automatizovaně.
 • být informován o porušení zabezpečení osobních údajů

V případě, kdy dojde k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takové porušení osobních údaje bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, je povinností Správce Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.

Vaším právem je právo na výmaz osobních údajů v určitých případech, včetně práva „být zapomenut“, a to v případě, kdy dojde k naplnění jedné z níže uvedených podmínek, tedy:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

Vaším právem je nebýt ve smyslu ust. čl. 22 GDPR předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Správce nemá v úmyslu provádět žádné automatizované rozhodování.

Vaším právem je kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním pro účely, které vyžadují souhlas, a to zasláním výslovného sdělení na adresu sídla Správce nebo na e-mailovou adresu souhlas@leadgenia.com, popř. vyplněním formuláře na stránce pro Odhlášení.

Jaké jsou nápravné prostředky v případě porušení Vašich práv?

V případě porušení Vašich práv spojených se zpracováním Vašich osobních údajů je Vaším právem podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon +420 234 665 800 (www.uoou.cz) nebo máte právo dovolat se soudní ochrany.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů, odvolání souhlasu a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete využít následujících kontaktů: souhlas@leadgenia.com, popř. se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla Správce.